GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ผุดโครงการ “Rayong Organic Living”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจำกัด (มหาชน) หรือ GC จับมือกับพันธมิตร และปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง แถลงความร่วมมือ “โครงการ Rayong Organic Living” โดยใช้องค์ความรู้ ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทย ภายใต้แนวคิด Organic และ Circular Living โดยมีรากฐานการผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่นในพื้นที่เขาห้วยมะหาด แหล่งธรรมชาติและต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยองได้แก่ หญ้าคาเร่วหอม ว่านสาวหลง ผักบุ้งทะเล [ . . . ]